Author = Miri kemak, Zahra
Review of Social Studies Textbooks in Terms of Paying Attention to Jobs

Volume 2, Issue 4, October 2020, Pages 13-22

10.22034/ijsc.2022.317306.1060

Kosar Khajedad; Fateme Zarei; Fateme Safarzadeh Shahroudi; Zahra Miri kemak